Privacy Statement Optiek Oisterwijk B.V.

Optiek Oisterwijk B.V. (hierna genoemd: Panis Eyewear) gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en verwerkt uw persoonsgegevens te allen tijde op basis van de relevante, nationale en Europese, privacywetgeving.


Doel verwerking persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden door Panis Eyewear verwerkt om:

 1. u goed van dienst te kunnen zijn. Om deze reden is het noodzakelijk dat u ons alle hiervoor benodigde, relevante, (persoons)gegevens verstrekt.
 2. u adequaat te adviseren over de gezondheid van uw ogen, uw oogsterkte, de keuze tussen een bril en/of contactlenzen etc.
 3. Afhankelijk van uw behoefte kan gebruik worden gemaakt van een optometrist voor het verkrijgen van een algeheel medisch beeld van de gezondheid van uw ogen. Ook is het mogelijk dat de optometrist u doorverwijst naar een oogspecialist of huisarts door middel van een verwijsbrief, waarmee u zichzelf kunt melden bij een oogspecialist naar uw keuze of uw huisarts.

Panis Eyewear deelt uw persoonsgegevens niet met derden, tenzij het delen van de persoonsgegevens nodig is voor de uitvoering van uw verzoek of indien u daar uitdrukkelijke toestemming voor heeft verleend.


Bescherming persoonsgegevens

Wij gaan zorgvuldig met uw (persoons)gegevens om en houden ons aan de relevante wet- en regelgeving. Onze medewerkers zijn gebonden aan geheimhouding en hebben een boeteclausule bij overtreding van het geheimhoudingsbeding in hun arbeidsovereenkomsten staan.

Alle door u verstrekte persoonsgegevens of zaken welke van belang zijn voor de dienstverlening aan u worden volstrekt vertrouwelijk behandeld.

De door u verstrekte persoonsgegevens worden bovendien slechts gebruikt voor de hiervoor genoemde doelen en gedeeld met de personen binnen onze organisatie, welke noodzakelijk kennis dienen te nemen van uw persoonsgegevens om u goed van dienst te kunnen zijn.

Daarnaast nemen wij de volgende maatregelen om het risico op verlies van persoonsgegevens tot een minimum te beperken:

 • wij zorgen voor een goede, organisatorische en technische, beveiliging van onze optiek en onze (klant)systemen;

 • indien wij gebruik maken van derden, leggen we minimaal dezelfde beveiligingseisen aan deze derde op;

 • door Panis Eyewear worden alleen persoonsgegevens verwerkt door diegenen, voor wie het noodzakelijk is in het kader van hun functie;

 • de (persoons)gegevens worden door Panis Eyewear niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is, doch minimaal gedurende de voor Panis Eyewear geldende wettelijke bewaartermijn;

 • slechts indien u aan Panis Eyewear uitdrukkelijke toestemming verleent om uw persoonsgegevens voor u langer te bewaren (om zo een beter beeld van de verbetering c.q. verslechtering van uw ogen te kunnen monitoren) bewaren wij uw persoonsgegevens langer.

 • Indien u gebruik gemaakt heeft van het recht om vergeten te worden door Panis Eyewear dan zullen we ervoor zorgen dat al uw persoonsgegevens worden verwijderd na het verstrijken van de wettelijke bewaartermijn.


Bewaartermijnen

De bewaartermijn voor uw medische oogdossier is 20 jaar na uw laatste zorgverzoek (oogmeting of controleafspraak). De gegevens over aankopen van brilmonturen en accessoires bewaren wij gedurende de daarvoor geldende garantietermijn. Voor alle overige zaken geldt de fiscale bewaartermijn van 7 jaar.


Bezoek aan onze website

Wanneer deze webpagina's worden bezocht, worden ten behoeve van de dienstverlening de volgende gegevens automatisch in een protocol opgeslagen en verwerkt: datum en tijdstip van de paginaoproep, URL van de oproep, gebruikte browser (useragent), slagen of mislukken van de oproep (status van de oproep), grootte van de ontvangen en verzonden gegevens, runtime.

De verwerking van deze gegevens is om technische redenen nodig om de dienst beschikbaar te kunnen stellen; de gegevens kunnen ook worden gebruikt om interne systeem- en gebruiksstatistieken samen te stellen. Hierbij gaat het echter niet om gegevens die herleidbaar zijn tot bepaalde personen. Voor zover statistieken worden samengesteld om de webpagina volgens de wensen van gebruikers vorm te geven, worden hiervoor pseudoniemen gebruikt.

Bij bezoeken aan deze webpagina's worden incidenteel cookies gebruikt. Cookies worden in uw browser opgeslagen om de kwaliteit van de service te verhogen. Bij de gebruikte cookies gaat het om zogenaamde "session cookies", die na afsluiting van uw browser automatisch hun geldigheid verliezen en afhankelijk van de in uw browser ingestelde methode verwijderd worden. U kunt het gebruik van cookies in het algemeen verhinderen door dit in uw browser in te stellen. Dit kan er echter toe leiden dat de functionaliteit van de webpagina's wordt beperkt.

Met uw toestemming plaatsen wij ook ‘tracking cookies’ op uw computer. Deze cookies gebruiken wij om bij te houden welke pagina’s u bezoekt, om zo een profiel op te bouwen van uw online gedrag. Dit profiel is niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar alleen om advertenties af te stemmen op uw profiel zodat deze zo veel mogelijk relevant voor u zijn.


Opslag persoonsgegevens

Panis Eyewear slaat uw persoonsgegevens alleen op in de Europese Economische Ruimte (EER).


Uw rechten

Bij Panis Eyewear heeft u, op grond van de AVG, recht om de volgende verzoeken in te dienen:

 • recht op inzage van uw persoonsgegevens;

 • recht op correctie van uw persoonsgegevens;

 • recht op verwijdering van uw persoonsgegevens;

 • recht om bezwaar te maken (zich te verzetten) tegen bepaalde wijzen van gebruik van uw persoonsgegevens;

 • recht op dataportabiliteit van de door u verstrekte persoonsgegevens;

 • specifieke verzoeken op grond van specifieke medische wetgeving.

U kunt gebruik maken van deze rechten door een verzoek met toelichting per mail te zenden aan info@paniseyewear.nl

Verzoeken worden in beginsel binnen 4 weken behandeld. Bij complexe verzoeken kan de termijn eenmalig met 4 weken verlengd worden. Bij de behandeling maken wij gebruik van de wettelijke mogelijkheden om uw verzoek(en) in te willigen of af te wijzen. Bij afwijzing van uw verzoek zullen wij de afwijzing motiveren.


Klachtenregeling

Alhoewel wij uiterst zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens, kunnen er onduidelijkheden zijn of kunt u ontevreden zijn over onze handelswijze.

Voor informatie of bij klachten kunt u via de volgende mogelijkheden contact met ons opnemen:

Mocht u over de afhandeling van uw vraag dan wel klacht niet tevreden zijn, dan kunt u de klacht voorleggen aan onze Privacy Officer:

S. Sterk

Mocht u over de afhandeling van uw klacht ontevreden zijn, dan kunt u zich richten tot de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via het klachtenformulier op de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl, maar u kunt ook een brief sturen naar:

De Autoriteit Persoonsgegevens
Bezuidenhoutseweg 30
2509 AJ Den Haag
Postbus 93374
0900-2001201


Wijziging privacyverklaring

We behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen.

Bij discussie wordt uitgegaan van de laatste privacyverklaring, welke op onze website is gepubliceerd.

Oisterwijk, 16 juli 2021

Panis Eyewear