­­Algemene Voorwaarden Optiek Oisterwijk B.V.

ARTIKEL 1. IDENTITEIT VAN PANIS EYEWEAR

Optiek Oisterwijk B.V.

De Lind 35a

5061 HS Oisterwijk

paniseyewear.nl

KVK-nummer: 18054945

BTW-identificatienummer: NL8161.06873.B01

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN

1.
Deze algemene voorwaarden (hierna: Algemene Voorwaarden) zijn van toepassing op elk aanbod en elke aanbieding van producten en diensten, welke door Optiek Oisterwijk B.V. (hierna: Panis eyewear) geleverd worden aan haar wederpartij (hierna: de Klant).

2.
Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van de Algemene Voorwaarden aan de Klant beschikbaar gesteld. Indien het ter hand stellen van de Algemene Voorwaarden redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven dat de Algemene Voorwaarden bij Panis eyewear in de winkel zijn in te zien en de Algemene Voorwaarden op verzoek van de Klant zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3.
Indien naast de Algemene Voorwaarden tevens aanvullende product- of dienstenvoorwaarden van derden van toepassing zijn op de dienstverlening van Panis eyewear dan zullen de leden 2 en 3 van artikel 2 eveneens op deze aanvullende product- en dienstenvoorwaarden van toepassing zijn.

ARTIKEL 3. HET AANBOD

1.
Alle aanbiedingen zijn gedurende 30 kalenderdagen geldig, tenzij uit de aanbieding uitdrukkelijk anders blijkt. De aanbieding vervalt van rechtswege indien deze niet binnen de gestelde termijn door de Klant wordt aanvaard.

2.
Het aanbod bevat een zo nauwkeurig mogelijke omschrijving van de aangeboden producten en diensten. Het aanbod is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Klant mogelijk te maken. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Panis eyewear niet.

3.
Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Klant duidelijk is welke rechten en verplichtingen hij heeft als hij overgaat tot het aanvaarden van het aanbod.

ARTIKEL 4. DE OVEREENKOMST

1.
De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod.

2.
Panis eyewear staat ervoor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

3.
Panis eyewear is gerechtigd om extra voorwaarden aan uitvoering van de dienst en/of bestelling c.q. de levering van de producten te stellen zoals bijvoorbeeld een vooruitbetaling.

4.

Producten van persoonlijke aard kunnen na opdrachtverstrekking niet worden geannuleerd. Voorraadproducten, die niet persoonlijk zijn, kunnen worden geannuleerd mits annulering plaatsvindt voordat de producten zijn geleverd aan de Klant en de producten niet zijn geopend, de verzegeling niet is verbroken of de tags zijn verwijderd.

Bij annulering van voorraadproducten worden annuleringskosten in rekening gebracht bij de Klant. De annuleringskosten bedragen 50% van het totaalbedrag dat de Klant heeft besteld en geannuleerd.

ARTIKEL 5 LEVERING DIENSTEN

1.
Panis eyewear garandeert dat de door haar verrichte oogmetingen en de door haar vervaardigde bril en/of andere verschafte hulpmiddelen voldoen aan de aanvaarde normen ten aanzien van oogmetingen en het vervaardigen van brillen.

2.
De te verrichten oogmetingen en brilaanpassingen zullen steeds worden uitgevoerd conform de eisen van vakbekwaamheid.

3.
Verder staat Panis eyewear ervoor in dat de door haar geleverde diensten en producten voldoen aan eisen van bruikbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij het aangaan van de overeenkomst zijn bedoeld en hetgeen daarover mag worden verwacht gelet op alle omstandigheden van het geval.

4.
Indien ondanks de zorgvuldigheid van Panis eyewear de Klant gebreken in oogmeting en/of briluitvoering en/of andere hulpmiddelen vaststelt, is Panis eyewear verplicht een nieuwe oogmeting te verrichten en/of het geconstateerde foutieve product te vervangen.

5.
Het brilvoorschrift is 6 maanden geldig. Panis eyewear kan niet garanderen dat het brilvoorschrift in alle gevallen binnen 6 maanden ongewijzigd zal zijn. Het risico voor gebruik van een brilvoorschrift na afgifte komt voor rekening en risico van de Klant.

6.
De Klant kan een afschrift van het door Panis eyewear vastgestelde brilvoorschrift meenemen onder voldoening van de kosten van dit voorschrift en onder de voorwaarde dat de Klant al zijn verplichtingen jegens Panis eyewear is nagekomen.

6. LEVERING PRODUCTEN

1.

Panis eyewear zal zo zorgvuldig mogelijk de overeenkomst met de Klant uitvoeren.

2.

Panis eyewear draagt zorg voor levering van de bestelde producten binnen de daarvoor aangegeven levertermijn.

3.
De producten reizen voor rekening en risico van Panis eyewear totdat de producten door de Klant of namens de Klant in ontvangst zijn genomen.

4.
Indien de levering vertraagd is, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, dient de Klant Panis eyewear schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij aan Panis eyewear een redelijke termijn van minstens 30 dagen wordt geboden om alsnog de bestelde producten te leveren. Wanneer Panis eyewear binnen deze termijn niet tot levering overgaat, heeft de Klant in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

5.

Na ontbinding op grond van het vorig lid zal Panis eyewear het bedrag dat de Klant eventueel aanbetaald heeft binnen 14 dagen terugbetalen.

ARTIKEL 8. DE PRIJS

1.
Alle prijzen van diensten en producten vermeld door Panis eyewear in de winkel dan wel op zijn website zijn altijd onder voorbehoud van druk- en zetfouten en inclusief btw.

2.

Prijzen van diensten en producten kunnen periodiek opnieuw geïndexeerd worden.

3.
De prijzen van diensten en producten binnen de looptijd van een aanbieding worden niet verhoogd, tenzij Panis eyewear geconfronteerd wordt met wettelijke aanpassingen en verhogingen.

ARTIKEL 9. BETALING VAN DIENSTEN EN PRODUCTEN

1.
Alle producten en diensten worden betaald uiterlijk bij levering, tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen.

2.
Alle betalingen zullen plaatsvinden zonder verrekening van enige tegoeden, tenzij door Panis eyewear uitdrukkelijk is aangegeven.

3.
Panis eyewear is gerechtigd om te zijner keuze een aanbetaling voor de te leveren diensten en producten te verzoeken. Panis eyewear zal zijn werkzaamheden eerst aanvangen nadat de aanbetaling aan hem is voldaan.

4.
De Klant kan de producten en diensten van Panis eyewear bij uitzondering en eerst na toestemming van Panis eyewear, ook op rekening afnemen. Bij afname op rekening zal de Klant de betaling voldoen binnen 14 dagen na levering van de producten en/of diensten.

5.

Panis eyewear kan meewerken aan declaraties van vergoedingen bij de zorgverzekeraar van de Klant. De Klant is en blijft echter te allen tijde verantwoordelijk voor betaling van de gehele factuur van Panis eyewear, ongeacht de reden dat de zorgverzekeraar niet of niet volledig tot vergoeding overgaat.

5.
Indien de Klant niet tijdig tot betaling van de facturen overgaat zal hij door Panis eyewear in gebreke worden gesteld en alsnog de mogelijkheid krijgen om binnen een redelijke termijn van minstens 14 dagen tot betaling van de facturen over te gaan.

6.
Indien de Klant nadat hij conform lid 4 van artikel 8 van deze algemene voorwaarden in gebreke is gesteld zijn facturen nog niet heeft voldaan is Panis eyewear gerechtigd om buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. De buitengerechtelijke incassokosten worden wettelijk bepaald en bedragen minimaal € 40,-.

ARTIKEL 10. EIGENDOMSVOORBEHOUD

1.
Het eigendom van de bestelde en geleverde producten gaat pas op de Klant over, zodra deze aan al zijn betalingsverplichtingen, welke voortvloeien Panis eyewear heeft voldaan.

2.
De Klant zal pas gerechtigd zijn de geleverde producten door te verkopen, indien volledige betaling aan Panis eyewear heeft plaatsgevonden.

3.
Bij het niet kunnen voldoen aan de betalingsverplichtingen, is Panis eyewear gerechtigd de geleverde producten terug te vorderen en de kosten van terugvordering op de Klant te verhalen.

ARTIKEL 11. GARANTIE

1.
De Klant zal klachten direct na eerste constatering aan Panis eyewear schriftelijk of digitaal kenbaar maken.

2.
Panis eyewear dient na het indienen van een klacht zo spoedig mogelijk een afspraak met de Klant in te plannen om de klacht op te lossen.

3.
Aanspraak op garantie vervalt indien derden of de Klant zonder toestemming van Panis eyewear werkzaamheden aan het door Panis eyewear met garantie geleverde product heeft verricht of heeft laten verrichten door een ander dan Panis eyewear waar de overeenkomst mee is aangegaan.

4.
Reparaties aan producten zullen voor rekening en risico van de Klant zijn, tenzij er sprake is van reparatie binnen de garantieperiode.

5.
Panis eyewear kan aan de Klant in specifieke gevallen extra garantie op basis van een levering toekennen. Panis eyewear bindt zich niet tot extra garantie voor toekomstige leveringen.

6.
De garantievoorwaarden kunnen per product en per leverancier verschillen. Indien er aanvullende garantievoorwaarden van de leverancier c.q. voor het product gelden, dan maakt Panis eyewear deze aanvullende garantievoorwaarden op de order of op haar website bekend.

7.
Op producten, waar minimaal 50% korting van de initiële verkoopprijs wordt verstrekt, geldt geen garantie.

ARTIKEL 12. OVERMACHT

1.
Er is sprake van overmacht indien de omstandigheden niet aan Panis eyewear zijn toe te rekenen.

2.
Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan oorlog en daarmee vergelijkbare situaties; overheidsmaatregelen; werkstakingen; beveiligingsincidenten, datalekken; belemmeringen door derden; transportmoeilijkheden; door Panis eyewear onvoorziene technische complicaties; brand, ontploffing, andere ernstige storingen in het bedrijf van Panis eyewear, welke niet voor risico van Panis eyewear komen en de omstandigheid dat Panis eyewear een prestatie van een derde, die van belang is in verband met de door Panis eyewear te leveren prestatie, niet, niet tijdig of niet behoorlijk geleverd krijgt en Panis eyewear hierdoor niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.

3.

Panis eyewear Panis eyewear kan de Klant berichten dat zij als gevolg van een overmacht situatie de overeenkomst met de Klant ontbindt of de uitvoering van de overeenkomst opschort.

4.
Indien Panis eyewear de overeenkomst ontbindt, zal een gedane vooruitbetaling worden terugbetaald, echter de Klant is verplicht om de reeds door Panis eyewear gemaakte kosten te vergoeden voor zover deze ten behoeve van de Klant zijn gemaakt.

ARTIKEL 13. ONTBINDING

1. Panis eyewear is gerechtigd om tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst met de Klant over te gaan in de volgende gevallen:

- de Klant niet tijdig of volledig voldoet aan zijn (aan) betalingsverplichtingen, ondanks ingebrekestelling;

- levering van de producten aan de Klant tweemaal niet heeft kunnen plaatsvinden;

- indien op de Klant de schuldsanering van toepassing is;

- indien de Klant beschikkingsonbevoegd wordt verklaard en onder curatele wordt gesteld;

- indien ondanks diverse pogingen (minimaal 3 maal) contact met de Klant niet mogelijk is, waarvan 1 schriftelijk c.q. digitaal.

2.
Panis eyewear zal de Klant eerst schriftelijk wijzen op de gevolgen van de ontbinding via de wijzen en op de/het (mail) adres(sen) dat bij Panis eyewear bekend is c.q. zijn.

3.
Panis eyewear zal niet tot ontbinding overgaan op onredelijke gronden of indien de ontbinding de tekortkoming niet kan rechtvaardigen.

ARTIKEL 14. AANSPRAKELIJKHEID

1.
Alle aansprakelijkheid van Panis eyewear in de rechtsverhouding met de Klant is beperkt tot hetgeen is bepaald in dit artikel, tenzij er sprake is van andersluidende dwingendrechtelijke bepalingen met betrekking tot de aansprakelijkheid.

2.

Panis eyewear is in geen geval aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van producten door de Klant of door derden.

3.
Panis eyewear is bovendien niet aansprakelijk voor schade als gevolg van overmacht, zoals bedoeld in artikel 12 (Overmacht) van de Algemene Voorwaarden.

4.
Indien er, ondanks de zorgvuldigheid van Panis eyewear een beveiligingsincident c.q. datalek bij Panis eyewear, bij een door haar ingeschakelde derde of (sub)verwerker zich voordoet, dan is Panis eyewear slechts aansprakelijk indien het datalek is ontstaan door het niet op orde hebben van de beveiliging van haar systemen.

5.
Voorts is Panis eyewear in geval van schade slechts aansprakelijk voor de directe schade ontstaan door het beveiligingsincident (datalek) en niet aansprakelijk voor indirecte en gevolgschade.

6.
Indien en voor zover ondanks het bepaalde in dit artikel op de Panis eyewear toch enige aansprakelijkheid rust, uit welken hoofde dan ook, is deze aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van maximaal € 10.000 (zegge: tienduizend euro per schadegeval c.q. per bestelling en maximaal € 25.000 (zegge: vijfentwintig duizend euro) per kalenderjaar, behoudens indien er sprake is van opzet of grove schuld van leidinggevend personeel aan de zijde van Panis eyewear.

7.
Eventuele aansprakelijkheid van Panis eyewear wordt verder beperkt door het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekeraar van Panis eyewear in het concrete geval uitkeert.

ARTIKEL 15. PRIVACY

1.
Panis eyewear werkt volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: de AVG) en verzamelt alleen de persoonsgegevens waarvoor zij een grondslag voor de verwerking heeft.

2.
Panis eyewear zorgt voor voldoende passende organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen voor een adequaat beveiligingsniveau van de aan haar ter beschikking gestelde persoonsgegevens.

3.
Ook bij de inschakeling van derden legt Panis eyewear de door haar ingeschakelde derden de verplichting op om te voldoen aan de AVG en stelt hij – voor zover noodzakelijk – extra waarborgen in om de veiligheid van de persoonsgegevens te kunnen bewerkstelligen.

4.
Zonder toestemming worden geen persoonsgegevens met bedrijven buiten de Europese Economische Ruimte gedeeld, tenzij Panis eyewear daartoe wettelijk wordt verplicht of ingeval Panis eyewear toestemming heeft voor de verwerking van persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte.

5.
Voor zover ondanks de getroffen passende organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen zich verlies van persoonsgegevens voordoet, dan stelt Panis eyewear de Verwerkingsverantwoordelijke onder de AVG hiervan zo spoedig mogelijk binnen de door partijen afgesproken termijn op de hoogte.

6.
Panis eyewear zal zich inspannen om schade als gevolg van het datalek te minimaliseren en voor zover mogelijk ongedaan te maken.

7.
Een datalek ontslaat de Klant niet van zijn verplichtingen uit de overeenkomst met Panis eyewear, tenzij de Klant kan aantonen c.q. aannemelijk maken dat er sprake is van grove schuld of nalatigheid aan de zijde van Panis eyewear.

8.
Datalekken, welke hebben plaatsgevonden bij een van de door Panis eyewear ingeschakelde derden dienen aan Panis eyewear gemeld te worden binnen 48 uur na ontdekking van het datalek. Alle relevante informatie omtrent het datalek dient daarbij te worden vermeld.

9.
Panis eyewear zal persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de uitvoering van de tussen partijen afgesproken opdracht, tenzij

a. de Klant toestemming verleent voor een langere bewaartermijn.

b. Panis eyewear op grond van wettelijke bepalingen tot een langere bewaartermijn wordt verplicht.

10.
Klanten van Panis eyewear hebben op grond van de AVG het recht om hun persoonsgegevens in te zien, het recht op persoonsgegevens te wijzigen, het recht om vergeten te worden, het recht op dataportabiliteit en het recht op informatie. Klanten kunnen gebruik maken van hun AVG rechten door een mailbericht met onderbouw verzoek te zenden aan Panis eyewear.

ARTIKEL 16. RECHTS- en FORUMKEUZE

1.
Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten of aanbiedingen van Panis eyewear worden beheerst door het Nederlandse recht.

2.
Eventuele geschillen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in de plaats waar Panis eyewear is gevestigd, tenzij er andersluidende dwingendrechtelijke bepalingen gelden.

Aanvullende bepaling webshop

7. HET HERROEPINGSRECHT

1.
Panis eyewear treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van persoonsgegevens en overige relevante informatie. Panis eyewear zorgt ervoor dat hij beschikt over een veilig internet en web-omgeving. Indien de Klant de mogelijkheid heeft om elektronisch te betalen, zal Panis eyewear ervoor zorgdragen dat daartoe passende veiligheidsmaatregelen zijn genomen.

2.

Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van artikel 2 lid 1 van de algemene voorwaarden, de tekst van de Algemene Voorwaarden langs elektronische weg aan de Klant ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Klant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de Algemene Voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Klant langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

3.
Indien de Klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Panis eyewear onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Panis eyewear is bevestigd, kan de Klant de overeenkomst ontbinden.

4.

De Klant kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen na ontvangst zonder opgave van redenen ontbinden middels het herroepingsformulier in bijlage I van deze algemene voorwaarden.

5.
De in het vorige lid genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de Klant, of een vooraf door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

a. als de Klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de Klant of een door hem aangewezen derde het laatste product heeft ontvangen. Panis eyewear mag, mits hij de Klant hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd dan wel bestellingen van producten die niet meer in voorraad zijn weigeren;

b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de Klant of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen.

6.
Indien Panis eyewear de Klant de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping, dat als bijlage is opgenomen bij deze Algemene Voorwaarden, niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd. Bij verstrekking van deze informatie binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de Klant die informatie heeft ontvangen.

7.

Het is de Klant niet toegestaan om de overeenkomst te herroepen indien:

a. producten van persoonlijke aard zijn;

b. de producten op enigerlei wijze zijn gedragen, gebruikt of veranderd;

c. de prijskaartjes en/of labels c.q. strips van de producten zijn verwijderd.

Voorwaarde daarbij is wel dat Panis eyewear deze uitsluitingen van het herroepingsrecht duidelijk en tijdig bij het aanbod of voor het sluiten van de overeenkomst heeft vermeld.

8.
Gedurende de bedenktijd zal de Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard en de kenmerken van het product vast te stellen. Het uitgangspunt daarbij is dat de Klant het product alleen mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou doen.

9.
Het is de Klant niet toegestaan om prijskaartjes, labels, en/of strips te verwijderen bij het passen van de producten.

10.
De Klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan op grond van de Algemene Voorwaarden.

11.
Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de Klant het product terug. De Klant heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.

12.
Het product moet in originele staat en in de originele verpakking en met alle geleverde toebehoren teruggestuurd worden.

13.
De Klant draagt er zorg voor dat alle door Panis eyewear verstrekte redelijke en duidelijke instructies zijn doorlopen bij terugzending van het product.

14.
Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de Klant.

15.

De Klant draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.

16.
Als Panis eyewear een melding van herroeping door de Klant op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt zij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging. Ook nadat Panis eyewear het product heeft ontvangen heeft, meldt zij dit aan de Klant onder vermelding van de termijn van terugbetaling van het product.

17.
Panis eyewear vergoedt alle betalingen van de Klant, inclusief de eventuele verzendkosten (echter niet de kosten voor terugzending) indien alle producten worden teruggestuurd, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de Klant haar de herroeping meldt. Panis eyewear mag wachten met terugbetalen tot zij het product heeft ontvangen of tot de Klant aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

18.
Panis eyewear gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de Klant heeft gebruikt, tenzij de Klant instemt met een andere betaalmethode.

Versie: april 2021

Copyright : Optiekadviseurs® i.s.m. de Raadgevers bedrijfsjuristen

Zonder toestemming van de rechthebbenden mogen deze algemene voorwaarden, specifieke artikelen en/of delen daarvan niet worden gebruikt op welke wijze dan ook.